dwa łóżka

Regulamin

Serdecznie witamy Państwa w Hotelu Śnieżka. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który stworzyliśmy aby zapewnić Państwu możliwość spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Śnieżka w Krośnie i jest on integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi w momencie zameldowania, dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując którejkolwiek z powyższych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie www.hotelsniezka.pl.

§2 Meldunek

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Okazanie dokumentu tożsamości nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku odmowy jego okazania, recepcjonista może odmówić zameldowania Gościa, co jest równoznaczne z odmową wykonania usługi.

§3 Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (dz.urz.UE L 119 z 04.05.2016) Dyrekcja Hotelu informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Gości jest FPHU „Ania” Anna Ostoia-Tomaszewska, 38-400 Krosno, ul.Lewakowskiego 22.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
 3. Odbiorcami danych osobowych Gościa będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Każdy Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Każdy Gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 8. W hotelu „Śnieżka” prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia ( Art.23 ust 1 pkt 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnioa 27.04.2016r).

§4 Doba hotelowa i czas pobytu:

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 następnego dnia.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę hotelową.
 4. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu podczas meldowania.
 5. Gość hotelu może wynająć pokój wcześniej bez dodatkowej opłaty jeśli pokój ten jest wolny.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość hotelowy powinien zgłosić recepcji najpóźniej do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Życzenie Gościa zostanie uwzględnione w miarę możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim bagażu po godzinie 10:00 bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą hotelu będzie traktowanie jako przedłużenie pobytu skutkujące obciążeniem za kolejną dobę hotelową.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby hotelowej, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 9. W przypadku poinformowania recepcji hotelu o wcześniejszym opuszczeniu pokoju przez Gościa, osoba ta nie będzie miała możliwości powrotu do pokoju, mimo iż nie upłynęła opłacona doba hotelowa.

§5 Warunki rezerwacji:

 1. Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. 13 43 234 49, 13 43 003 06, 515 012 070, poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.hotelsniezka.pl, poprzez wiadomość e-mail recepcja@hotelsniezka.pl, a także poprzez portale rezerwacyjne.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji poprzez portal rezerwacyjny, obowiązującym jest regulamin danego portalu.
 3. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu przyjazdu, chyba że została potwierdzona późniejsza godzina przyjazdu, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa
 4. Bezpłatna anulacja rezerwacji możliwa jest najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego przyjazd do hotelu. W przypadku anulacji rezerwacji po godzinie 16:00 w dniu poprzedzającym przyjazd lub niewykorzystania rezerwacji bez uprzedniej pisemnej anulacji hotel może obciążyć Państwa kosztem pierwszej doby i anulować dalszą rezerwację. Dany zapis nie dotyczy rezerwacji, które są zadatkowane i przy których obowiązują osobne postanowienia ustalane indywidualnie z Gościem.
 5. W przypadku rezerwacji grupowych oraz długoterminowych obowiązuje wpłata zadatku. Wysokość zadatku oraz termin wpłaty oraz warunki rezerwacji ustalane są indywidualnie z osobami dokonującymi rezerwacji. W przypadku takich rezerwacji zobowiązujące są ustalenia indywidualne z Gośćmi.
 6. W przypadku rezerwacji długoterminowych powyżej 10 dni obowiązuje wpłata kaucji zwrotnej w wysokości 100zł.

§6 Postanowienia ogólne:

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Hotelu, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, a także rażąco zakłócił pobyt Gości i funkcjonowanie Hotelu.
 2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.10.00 do 22.00.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju według aktualnie obowiązujących cen.
 4. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.
 5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę bez zwrotu poniesionych kosztów przez Gościa.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 7. Za zagubienie klucza hotelowego pobierana jest opłata według obowiązujących opłat wymiany zamka na dzień zajścia zdarzenia nie mniej niż 180zł.
 8. Bez zgody personelu zabronione jest przenoszenie wyposażenia pokoi.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych żelazka, grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz otwartego ognia (świece, ognie sztuczne, zapalniczki itp.)
 10. Śniadania wydawane są w sali restauracyjnej, codziennie od godz. 7.00 – 9:30.
 11. Restauracja czynna jest od godz. 12.00 – 22.00.
 12. Hotel posiada parking monitorowany, niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie samochodu lub kradzież rzeczy w nim pozostawionych.
 13. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, czynna całą dobę.

§7 Obowiązki Hotelu Śnieżka:

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji Hotelu natychmiastowa reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu
  • sprzątanie pokoju, wymianę pościeli i ręczników w terminie zgodnym z życzeniem Gościa hotelowego
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Na życzenie Gościa Hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi:
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. 
  • Budzenia o wyznaczonej porze.
  • Zamawianie taksówki.

§8 Odpowiedzialność majątkowa Hotelu Śnieżka:

 1. Odpowiedzialność Hotelu Śnieżka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesione przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego
 2. Hotel Śnieżka nie posiada sejfu ani depozytu – nie odpowiadamy za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz przedmioty o wartości naukowej i artystycznej będące własnością naszych Gości.
 3. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane firmą kurierską zamówioną przez Gościa na wskazany przez niego adres i na jego koszt
 4. W przypadku nie otrzymania od Gościa  informacji o przechowaniu pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te ulegną likwidacji. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§9 Odpowiedzialność Gości Hotelu Śnieżka:

 1. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu wywołane jego działaniem bądź też działaniem osób przez niego zaproszonych.
 2. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
 3. Dzieci na terenie Hotelu muszą pozostać pod opieką i stałym nadzorem dorosłych. Za zachowanie dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie dzieci.
 4. W całym hotelu, poza wyznaczonymi miejscami, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju. Minimalny koszt w przypadku pobytu jednodniowego wynosi 200 zł brutto. W przypadku dłuższych pobytów naliczona zostanie dodatkowa opłata równa 100% zwykłej ceny za pokój pomnożony przez ilość dni pobytu.
 5. W częściach ogólnodostępnych hotelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz produktów spożywczych niezakupionych w hotelu.
 6. W przypadku jawnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody oraz do opuszczenia hotelu

§10 Regulamin dotyczący przebywania zwierząt w Hotelu Śnieżka:

 1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie wydaje obsługa obiektu.
 2. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) obsługa obiektu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie.
 3. Tylko zwierzęta domowe (psy, koty) mogą przebywać w obiekcie.
 4. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w obiekcie ustalany jest według aktualnego cennika, dostępnego w recepcji.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli . Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na tereny zielone należące do obiektu, parking oraz innych publicznych miejsc na terenie obiektu.
 7. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli hotelowej w cenie podanej przez recepcję wg aktualnego cennika.
 8. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez obsługę obiektu.
 9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju.
 10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym Wynajmującym. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Wynajmujących, bądź obsługi obiektu, dyrekcja hotelu zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu
 11. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych Wynajmujących spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez obsługę obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
 12. Za nie poinformowanie obsługi obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju zostanie nałożona kara w wysokości 200 zł.
 13. UWAGA! Możemy nie zaakceptować pobytu ras psów powszechnie uznawanych za agresywne.